{"success":false,"code":10,"msg":"Có lỗi xảy ra khi thực hiện truy vấn dữ liệu này","data":[]}